Články

Vláda SR: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky

Predkladateľ: minister hospodárstva

Cieľom je vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory vytvárania nových investícií a vytvárania nových pracovných miest na trvalo udržateľnom základe sa jednotlivé okresy (regióny) Slovenskej republiky v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti zaraďujú do piatich zón.

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú na čerpanie investičnej pomoci do 31. decembra 2013 oprávnené tri zo štyroch slovenských regiónov NUTS – 2: východné Slovensko, stredné Slovensko, západné Slovensko.

Maximálna intenzita investičnej pomoci a výška investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery nezamestnanosti v okresoch podľa jednotlivých regiónov Slovenskej republiky sú v návrhu nariadenia vlády upravené diferencovane, podľa odvetvia a regiónu, pri zachovaní princípu vyššej miery pomoci investičným zámerom s vyššou pridanou hodnotou v menej rozvinutých regiónoch.

Navrhovaná právna úprava nebude mať vplyv na štátny rozpočet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov ani na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest; bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Zdroj: http://www.rokovanie.sk/

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.