Články

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Predkladateľ: Robert Kaliňák, podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky

Deklarovaným cieľom návrhu zákona je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú aj s posilnením súťažného princípu a s dôrazom na záujem štátu, zabezpečiť flexibilitu pri verejnom obstarávaní.

Oblasťami zmien sú:

  • rozšírenie zverejňovacích povinností
  • zrušenie rokovacieho konania bez zverejnenia
  • zavedenie zákazu dodatkov a zavedenie princípu znižovania ceny pri opakovaných dodaniach
  • posilnenie princípu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a úprava mimoriadne nízkej ceny
  • zavedenie pojmu „strategická zákazka“ (s hodnotou nad 10 mil. €, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme)
  • zjednotenie úpravy pre podlimitné, podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
  • zavedenie systému referencií kvality a ratingu dodávateľov a posilnenie kontroly vzťahov so subdodávateľmi
  • zavedenie centrálneho obstarávania pre bežné tovary, služby a práce

Komentár PAS: 
Ako najväčšie riziko predloženej novely možno označiť plánované zavedenie strategických zákaziek, ktoré obmedzia súťaž pri najväčších tendroch a teda hrozí jednak vyššie riziko klientelizmu vo vzťahu k preferovaných dodávateľom a tiež riziko horších cenových ponúk pre štát v porovnaní s cenami vysúťaženými v otvorených tendroch. Ďalším problémom môže byť obmedzenie možnosti podávania námietok, čo síce urýchli obstarávanie, ale môže znemožniť súťažiacim brániť sa. Novela neposilňuje kapacitu Úradu pre verejné obstarávanie, čiže nemožno očakávať intenzívnejší a kvalifikovanejší dohľad nad tendrami a uplatňovaním zákona. Bez posilnenia kontroly nemožno očakávať výraznejšie zlepšenie a vyčistenie procesu verejného obstarávania.

Zdroj: Portál právnych predpisov

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.