Články

Novela zákona o investičnej pomoci

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Cieľom návrhu zákona je úprava podmienok poskytovania investičnej pomoci na rozvoj znevýhodnených regiónov, prostredníctvom podpory vytvárania investícií a nových pracovných miest, pričom prioritným záujmom sú investície v odvetviach s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom je taktiež zvýšenie transparentnosti poskytovania investičnej pomoci v SR.

Predložený návrh zákona upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie investičnej pomoci – navrhuje znížiť minimálnu výšku oprávnených nákladov pre investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby, čím chce vytvoriť predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci aj pre malých a stredných podnikateľov. Investičná pomoc už nebude poskytnutá na udržanie pracovných miest, ale len na tvorbu nových, pričom musí dôjsť k čistému nárastu aspoň o 10% z priemeru za posledných 12 mesiacov. Počet nových pracovníkov však nesmie byť nižší než 40. Ak bude firma žiadať o pomoc na rozšírenie výroby, musí garantovať aspoň 15% nárast vo výrobe oproti priemeru za posledne tri finančné roky.

Investičná pomoc sa bude prioritne poskytovať vo forme úľavy na dani z príjmu, pričom o novú investičnú pomoc bude môcť ten istý prijímateľ požiadať až po skončení predchádzajúceho investičného zámeru, na ktorý mu bola schválená investičná pomoc a opakovaná investičná pomoc v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu môže byť poskytnutá len vo forme úľavy na dani z príjmu.

Návrh ďalej upravuje spôsob a postup pri schvaľovaní zmien pri poskytovaní investičnej pomoci, ako aj povinnosti prijímateľov pomoci a príslušných orgánov verejnej správy pri poskytovaní investičnej pomoci a obsahuje ustanovenia na zvýšenie efektivity kontrolných mechanizmov.

 

Spracované podľa článku zverejneného na www.sme.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.