Články

Národný program reforiem 2013

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Cieľom Národného programu reforiem SR je prekonať súčasnú krízu a podporiť rast hospodárstva a zamestnanosti, oživiť ekonomiku, zabrániť strate kapacít priemyslu a strate zručností pracovnej sily udržaním zamestnanosti a zvyšovaním kvalifikácie občanov, ktorí majú problém nájsť si prácu.

Stanovené priority:

(1) vzdelávanie, veda a inovácie,
(2) zamestnanosť a sociálna inklúzia,
(3) podnikateľské prostredie,
(4) dopravná a telekomunikačná infraštruktúra,
(5) moderná verejná správa,
(6) transparentnosť a vymožiteľnosť práva,
(7) zdravie.

 

Národný program reforiem (NPR) je rozdelený do siedmych kapitol:

1. kapitola sa venuje prioritám NPR.

2. kapitola prezentuje odpočet splnených opatrení za uplynulých 12 mesiacov, ktorými SR reaguje na odporúčania Európskej rady.

3. kapitola uvádza makroekonomický rámec a strednodobú prognózu.

4. kapitola sa venuje fiškálnej politike a verejným financiám.

5. kapitola je ťažisková. Obsahuje plánované opatrenia, ktorými chce vláda SR napĺňať stanovené ciele. Prezentované opatrenia sa sústreďujú na vyššie spomínané prioritné oblasti, pričom sa kladie dôraz na politiky, ktoré sú na národnej úrovni kľúčové pre zvýšenie kvality života obyvateľstva.

6. kapitola je vyjadrené stanovisko vlády SR k záverom na úrovni Európskej komisie k politike súdržnosti v programovom období 2014 – 2020. Vláda SR sa plne stotožňuje s prioritami stratégie Európa 2020

7. kapitola sa venuje inštitucionálnemu zabezpečeniu Stratégie EÚ2020.

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.