Články

Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky

Predkladateľ: Tomáš Malatinský, minister hospodárstva SR

Cieľom Návrhu Energetickej politiky SR je bezpečná dodávka energie, s primeranými cenami palív a energií, ktorá vytvorí podmienky pre konkurencieschopnú a nízkouhlíkovú ekonomiku s energetickou náročnosťou na úrovni vyspelých krajín EÚ a s minimálnym vplyvom na životné prostredie.

Energetická politika SR si kladie za cieľ zabezpečením dlhodobo udržateľnej slovenskej energetiky prispieť k trvalo udržateľnému rastu národného hospodárstva. Z tohto pohľadu je prioritou zabezpečenie spoľahlivosti a stability dodávok energií, efektívne využívanie energie za optimálne náklady a zabezpečenie ochrany životného prostredia.

Realizáciou EP SR sa upevní dobre fungujúci energetický trh s konkurenčným prostredím. Úlohou energetickej politiky je vytvárať stabilný rámec pre bezpečné fungovanie trhu s energiami, ktorý motivuje k investovaniu do energetiky. Energetická politika je zameraná tak na štátnu správu, ako aj na podnikateľský sektor. Sleduje aj záujmy odberateľov a koncových spotrebiteľov, aby mohli maximálne využívať výhody liberalizovaného a bezpečného trhu s energiou.

EP SR je v súlade s  hlavnými cieľmi Lisabonskej zmluvy a vychádza zo základných európskych cieľov Stratégie Európa 2020 v energetike.

Slovenská republika patrí do kategórie zraniteľných krajín z hľadiska energetickej bezpečnosti, preto v prospech stability, rozvoja národného hospodárstva, ako aj v prospech spotrebiteľa a jeho ochrany, podporuje takú energetickú architektúru, ktorá vytvorí podmienky pre zvýšenie energetickej sebestačnosti, proexportnú schopnosť v elektrine, transparentnosť a optimálny energetický mix s nízkouhlíkovými technológiami, resp. zvýšenie energetickej efektívnosti.

Úzka spolupráca krajín strednej a juhovýchodnej Európy je kľúčovou otázkou zvyšovania  energetickej bezpečnosti celého regiónu, preto sa SR aktívne zapája do tvorby  transeurópskej energetickej  infraštruktúry, najmä  v  spolupráci  v rámci krajín V4.

EP SR kladie dôraz na optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízkouhlíkové  technológie, ako sú obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia.

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6804

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.