Články

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Predkladateľ: Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR

Cieľom návrhu zákona je upraviť povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa ochrany zdravia pri práci súvisiace so zabezpečením zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov. Taktiež sa v jednom zákone upravujú podmienky činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktoré boli v doterajšej právnej úprave rozdelené do dvoch zákonov, čo spôsobovalo problémy v aplikačnej praxi.

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zdravotný dohľad pre všetkých zamestnancov je upravená diferencovane podľa miery zdravotného rizika vyplývajúceho z pracovných podmienok.

Zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do kategórie:

  • 1 a 2 môže zabezpečiť zdravotný dohľad odborne spôsobilým zdravotníckym pracovníkom samostatne alebo využiť tím PZS
  • 3 a 4 zabezpečuje zdravotný dohľad a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu tímom PZS.

V prípade fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby sa povinnosť chrániť svoje zdravie (a zdravie obyvateľov) vzťahuje len na osoby vykonávajúce  rizikové práce, teda práce v kategórii 3 a 4. U ostatných osôb je ochrana ich zdravia pri práci v dobrovoľnej rovine.

Pri 3. a 4. kategórii môže zamestnávateľ využiť vlastných odborných zamestnancov alebo dodávateľsky spôsob na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Pri 1. a 2. kategórii  môže využiť zdravotníckych pracovníkov s príslušnou špecializáciou, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá vykonáva niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Zákon určuje náplň činnosti PZS, ktorá v rámci pracovného dohľadu najmä hodnotí zdravotné riziká, podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa návrhov na zaradenie práv do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, zúčastňuje sa na vypracovávaní programov ochrany zdravia zamestnancov, pripravuje rozbory pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou, zúčastňuje sa na organizovaní systému prvej pomoci u zamestnávateľa a vzdeláva zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci a ďalšie činnosti súvisiace s ochranou zdravia zamestnancov.

Podrobne sú rozpracované podmienky  posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky. Na zabezpečenie jednotného postupu lekárov, ktorí vykonávajú lekárske preventívne prehliadky, sú v prílohe návrhu zákona doplnené vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Upravuje sa aj problematika hodnotenia dopadov na verejné zdravie. Zavedením metodológie hodnotenia dopadov na zdravie populácie do praxe  sa predpokladá  integrovanejší prístup k prevencii a zlepšenie a podpora zdravia obyvateľov Slovenskej republiky.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.