Články

Národný program reforiem SR 2014

Predkladateľ: Peter Kažimír, podpredseda vlády a minister financií SR

Národný program reforiem popisuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života. Cieľom vlády pre tento rok je zamerať sa na zlepšenie motivácií účastníkov na trhu práce, zlepšenie služieb zamestnanosti, zamestnanosť ohrozených skupín vrátane mladých ľudí a integráciu marginalizovaných rómskych komunít.

V nastávajúcom období sa vláda SR sústredí na riešenie štrukturálnych problémov. Po doterajšej úspešnej konsolidácii je najväčšou výzvou riešenie problémov zamestnanosti, ktoré sa stali kľúčovou témou pre NPR 2014. Priemerná dĺžka a miera nezamestnanosti na Slovensku presahuje priemer krajín V3 a OECD pre všetky vekové skupiny. Je nevyhnutné zabrániť strate zručností pracovnej sily udržaním zamestnanosti a zvyšovaním kvalifikácie občanov, ktorí majú problém nájsť si prácu.

Jednou z hlavných úloh vlády SR bola aj v roku 2013 konsolidácia verejných financií a dosiahnutie ich deficitu pod 3% HDP udržateľným spôsobom. Tento cieľ sa podarilo dosiahnuť a v roku 2014 zostáva cieľom deficit verejných financií vo výške 2,64% HDP. Vláda v tomto roku očakáva vystúpenie Slovenska z procedúry nadmerného deficitu.

V boji proti daňovým únikom bolo akčným plánom prijatých 50 opatrení zameraných najmä na zlepšenie výberu DPH. Kontrolný výkaz platný od roku 2014 je jedno z najdôležitejších aktuálne realizovaných opatrení. K vyššej transparentnosti prispeje aj insolvenčný register, register diskvalifikovaných osôb, zverejňovanie platenia DPPO a rating daňových subjektov.

Zvýšila sa dlhodobá udržateľnosť dôchodkového systému. Medzi najzásadnejšie patrí zmena mechanizmu zvyšovania dôchodkov, automatické zvyšovanie dôchodkového veku a zvýšenie solidárnosti pri priznávaní dôchodkových dávok v priebežnom pilieri.

Cena práce nízkopríjmových zamestnancov sa bude aj naďalej znižovať. Zavedená odvodová úľava odpustila odvody počas jedného roka novoprijatým zamestnancom, predtým dlhodobo nezamestnaným. Pokračuje sa v dotácii na novovytvorené pracovné miesta pre mladých ľudí do 29 rokov. Vláda aj v tomto roku počíta s rastom miezd pre pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve a tiež so zvýšením kapacít materských škôl.

Okrem toho sa navrhuje zavedenie súbehu dávky v hmotnej núdzi a mzdy, ktorý zvýši disponibilný príjem niekoľko mesiacov po zamestnaní nezamestnaného či neaktívneho človeka. Verejná správa prechádza významnou reformou ESO, zameranou na zlepšenie služieb občanom a zefektívnenie jej fungovania, ktoré prináša úspory vo fungovaní štátu. Integrovali sa krajské úrady do obvodných úradov v sídlach krajov a úrady špecializovanej miestnej štátnej správy do okresných úradov. Vznikajú klientske centrá (KC), ktoré budú zabezpečovať kontakt občanov so všetkými zlúčenými úradmi. Plánované ústavné zmeny v justícií budú zahŕňať obmedzenie imunity sudcov a iné zmeny vrátane oddelenia funkcie predsedu Najvyššieho súdu a šéfa Súdnej rady.

Národný program reforiem SR 2014 z dielne ministerstva financií je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.