Články

Vláda SR: Novela zákona o službách zamestnanosti

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vzhľadom nato, že aj občania mladší ako 25 rokov sa stávajú ohrozenou skupinou, kvôli ukončeniu vysokoškolského štúdia dennou formou a ak sa im nepodarí získať svoje prvé pravidelné pracovné zamestnanie. Druhou ohrozenou skupinou sú prepustení zamestnanci z organizačných dôvodov z dôvodu globálnej ekonomickej krízy. Tým sa stávajú znevýhodnenými uchádzačmi o pracovné miesto na trhu práce. Aj preto je cieľom návrhu vytvoriť priaznivejšie legislatívne podmienky na podporu vstupu a zotrvania na trhu práce. Ide o dočasné uvoľnenie podmienok na poskytovanie príspevku na podporu vytvorenia nového pracovného miesta. V prvom rade ide o vypustenie 3 mesačnej evidencie uchádzačov o zamestnanie a to na deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, aby bola možnosť dostať príspevok.

Pričom priemerná mesačná výška príspevku na vytvorenie jedného pracovného miesta ( za rok 2009) je 212,36 eur; v prípade SZČO je príspevok na jedno vytvorené miesto ( za rok 2009) na rok 3095,57 eur. Predpokladá sa, že za rok 2009 sa vytvorí 1000 nových pracovných miest, na ktoré budú vynaložené príspevky v predpokladanej hodnote 1,7 mil eur a za rok 2010 sa odhaduje novovzniknutých 6500 pracovných miest podložených finančnou sumou 19,6 mil eur. Výdavky na tieto príspevky budú hradené z prostriedkov rozpočtu EÚ – Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a to v pomere 85: 15.

Zákon by mal riešiť aj negatívne javy súvisiace s rušením pracovných miest u zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok na vytvorenie nového miesta a to tak, že sa im zamedzí účelné rušenie miest za účelom získať príspevok a to ustanovením 6 mesačného obdobia , počas ktorého nebude môcť zamestnávateľ prijať prepusteného zamestnanca (ak bol vyhodený z organizačných dôvodov).

Zdroj: www.rokovania.sk

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.