Články

Návrh zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

Predkladateľ: Ján Počiatek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Cieľom návrhu zákona je zmierniť hospodárske rozdiely medzi okresmi a naštartovať v týchto okresoch hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj kombináciou spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky, samosprávou a občianskou spoločnosťou, vypracovaním  päťročného Akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutých okresov, ktorý bude obsahovať konkrétne opatrenia a ich harmonogram.

Podľa návrhu zákona Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečuje vypracovanie akčného plánu a vyhodnocuje jeho plnenie. Ostatné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú s ministerstvom pri vykonávaní úloh pre ne vyplývajúcich zo zákona. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny poskytuje najmä informácie o tom, ktoré okresy spĺňajú podmienku na poskytnutie podpory.

Akčný plán je vládou Slovenskej republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu. Akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akčný plan tiež musí do maximálnej miery využívať existujúce programy a projekty, vrátane financovania z európskych fondov. Zostavuje sa na obdobie piatich rokov. Akčný plán môže nad rámec existujúcich opatrení a využívania existujúcich finančných zdrojov obsahovať aj technickú podporu miestnej samospráve a občianskej spoločnosti (napr. rôzne školenia) a tzv. regionálny príspevok ako doplnkový zdroj financovania pri realizácii príslušného akčného plánu.

Návrh zákona tiež počíta s vytvorením Rady pre rozvoj regiónov, ktorá je odborným poradným orgánom ministra. Tvoria ju zástupcovia ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a subjektov územnej spolupráce.

Návrhom zákona tiež dochádza ku zmene zákona o investičnej pomoci a to tak, že pre investičné zámery realizované v najmenej rozvinutých okresoch sa upravujú všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe, kde sa znižuje minimálna výška investície do dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na sumu 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa, hodnota investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely. sa znižuje na 30 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, a realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest. V oblasti cestovného ruchu sa hranice znižujú na 100 000 eur a minimálne 5 vytvorených pracovných miest a všeobecne sa zmierňujú podmienky na tieto investíci.

Na určenie, či okres patrí do kategórie  najmenej rozvinutých  okresov, sú rozhodné údaje k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol podaný investičný zámer.

Zdroj informácií

V prípade ak máte za to, že činnosť PAS je prospešná, podporte nás príspevkom, hoc vo výške kávy v centre Bratislavy, prostredníctvom https://pas.darujme.sk/2893/ alebo na náš účet IBAN:SK 5283 3000 0000 2201 4356 91

O autorovi

PAS

Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) je asociácia sui generis združujúca podnikateľov a tretí sektor založená na princípoch etickosti, otvorenosti, principiálnosti, solidárnosti a zákonnosti.

Hlavným cieľom PAS je skvalitňovanie formálnych a neformálnych pravidiel podnikateľského prostredia v Slovenskej republike v kontexte celospoločenského rozvoja, pre všetkých podnikateľov bez rozdielu.